2015

 L.p  Zarządzenie Burmistrza
 80 Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora
 78 Zarządzenie Nr 78/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia stawki żywieniowej, ustalonej przez dyrektorów placówkach oświatowych Gminy Karczew, na rok szkolny 2015/2016
 77 Zarządzenie Nr 77/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015
 76 Zarządzenie Nr 76/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Inicjatyw Gospodarczych przy Burmistrzu Karczewa
 75 ZARZĄDZENIE Nr 75/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 74

ZARZĄDZENIE Nr 74/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do gminnych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew na rok szkolny 2015/2016

 73 ZARZĄDZENIE Nr 73/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 45/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r.
 72 ZARZĄDZENIE Nr 72/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 44/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r.
 71 ZARZĄDZENIE Nr 71/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015.
 70 Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji Jurorskiej w Konkursie „Pokaż Swój Talent”.
 69 Zarządzenie Nr 69/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie.
 68 Zarządzenie Nr 68/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie.
 67 Zarządzenie Nr 67/2015  Burmistrza Karczewa z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Karczew za 2014 rok.
 66 ZARZĄDZENIE Nr 66/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015.
 65 ZARZĄDZENIE Nr 65/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Karczewie
 64 ZARZĄDZENIE Nr 64/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie prowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Karczewie.
 63 ZARZĄDZENIE Nr 63/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Karczewie
 62 ZARZĄDZENIE Nr 62/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania niewykorzystanych formularzy do wydawania dowodów osobistych
 61 ZARZĄDZENIE Nr 61/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 8 maja 2015 roku  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku.
 60 ZARZDZENIE Nr 60/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budetowej na rok 2015
 59 ZARZĄDZENIE Nr 59/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Nr 3.
 58 ZARZĄDZENIE Nr 58/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia  Konkursu „Pokaż Swój Talent”
 57 ZARZĄDZENIE Nr 57/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015.
 56 ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie.
 55

ZARZĄDZENIE Nr 55/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew za I kwartał 2015 roku.

 54 ZARZĄDZENIE Nr 54 /2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie
 53 ZARZĄDZENIE Nr 53/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9
 52 ZARZĄDZENIE Nr 52/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie.
 51 ZARZĄDZENIE Nr 51/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Nr 2
 50 ZARZĄDZENIE Nr 50/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie  przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku.
 49 ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 48 ZARZĄDZENIE Nr 48/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności oraz edukacji ekologicznej w 2015 roku.
 47 ZARZĄDZENIE Nr 47/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie.
 46 Zarządzenie Nr 46/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawia zmiany Zarządzenia Nr 121/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 31 sierpnia 2012 r.
 45 Zarządzenie Nr 45/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w niepublicznej szkole oraz w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Karczew przez inne niż Gmina Karczew osoby prawne i osoby fizyczne.
 44 Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Karczew w 2015 r.
 43 Zarządzenie Nr 43/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 42 Zarządzenie Nr 42/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015.
 41

Zarządzenie Nr 41/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2014 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2014 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew.

Opinia RIO do wykonania budżetu 2014 r.

 40 Zarządzenie Nr 40/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.
 39 Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 31 sierpnia 2012 r.
 38 Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 37 Zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: ratownictwa i ochrony ludności oraz edukacji ekologicznej w 2015 roku.
 36 Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku
 35 Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie  przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego pt.: „Organizacja i przeprowadzenie turnieju „Karczewskie Małe Euro” w roku 2015”
 34 Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie  przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w 2015 roku pt.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Karczewie na rzecz dzieci z terenu miasta i gminy Karczew”
 33 Zarządzenie Nr 33/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 29/2010 Burmistrza Karczew.
 32 Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc na terenie Gminy Karczew, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
 31 Zarządzenie Nr 31/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 30 Zarządzenie Nr 30/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.
 29 Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w dziedzinie działalności charytatywnej w Karczewie w 2015 roku.
 28 Zarządzenie Nr 28/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Karczewie.
 27 Zarządzenie Nr 27/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Karczewie.
 26 Zarządzenie Nr 26/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 25 Zarządzenie Nr 25/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015.
 24 Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru dokumentów składanych w postępowaniu rekrutacyjnym dzieci do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew na rok szkolny 2015/2016.
 23 Zarządzenie Nr 23/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności oraz edukacji ekologicznej w 2015 roku.
 22 Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: ratownictwa i ochrony ludności oraz edukacji ekologicznej w 2015 roku.
 21 Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 9l- zasady ewidencji środków projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów” Oś priorytetowa Gospodarka wodno – ściekowa Działanie 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013..
 20 Zarządzenie Nr 20/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Zarządzenia Nr 8/2010 Burmistrza Karczewa w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Karczewie.
 19 Zarządzenie Nr19/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich sprawozdawczo-wyborczych dla przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Karczew.
 18 Zarządzenie Nr 18/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia polityki zarządzania ryzykiem.
 17 Zarządzenie Nr 17/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015.
 16 Zarządzenie Nr 16/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015.
 15 Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: ratownictwa i ochrony ludności oraz edukacji ekologicznej w 2015 roku.
 14 Zarządzenie Nr 14/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie działalności charytatywnej w Karczewie w 2015 roku.
 13 Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku pt.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Karczewie na rzecz dzieci z terenu miasta i gminy Karczew”.
 12 Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja i przeprowadzenie turnieju „Karczewskie Małe Euro” w roku 2015”.
 11 Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.
 10 Zarządzenie Nr 10/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 29 maja 2014 roku dotyczącego powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów gwarantem świadczenia usług dla mieszkańców na najwyższym poziomie".
 9 Zarządzenie Nr 9/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Zarządzenia Nr 86/2009 Burmistrza Karczewa z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie.
 8 Zarządzenie Nr 8/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku
 7 Zarządzenie Nr 7/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku  pt.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Karczewie na rzecz dzieci z terenu miasta i gminy Karczew”
 6 Zarządzenie Nr 6/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: ratownictwa i ochrony ludności  oraz edukacji ekologicznej w 2015 roku
 5 Zarządzenie Nr 5/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja i przeprowadzenie turnieju „Karczewskie Małe Euro” w roku 2015”
 4 Zarządzenie Nr 4/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie działalności charytatywnej w Karczewie w 2015 roku
 3 Zarządzenie Nr 3/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie zakończenia prac komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Karczewa Nr 132/2014 w dniu 3 października 2014 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn.: Przebudowa i modernizacja boiska piłkarskiego przy ulicy Trzaskowskich w Karczewie realizowana w ramach „Programu rozwoju inwestycji sportowych” – umowa o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Nr 2014/0147/1427/SubA/DIS/R.
 2 Zarządzenie Nr 2/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karczew do zaciągania zobowiązań w 2015 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 1 Zarządzenie Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok.
Wytworzył:
Udostępnił:
Sebastian Rosa
(2015-01-08 12:05:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Lasecki
(2015-06-22 13:57:26)