Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Karczew

Herb Karczew

Czwartek 25.06.2015

zaawansowane

L.p.

Data podjęcia

 

Tytuł uchwały

 Dziennik
Urzędowy

 72  10.06.2015 Uchwała Nr VIII/72/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Karczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok  
 71  10.06.2015 Uchwała Nr VIII/71/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2014 rok  
 70  10.06.2015 Uchwała Nr VIII/70/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015  
 69  10.06.2015 Uchwała Nr VIII/69/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew  
 68  10.06.2015 Uchwała Nr VIII/68/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie wiejskim Gminy Karczew  
 67  10.06.2015 Uchwała Nr VIII/67/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty  
 66  10.06.2015 Uchwała Nr VIII/66/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
 65  10.06.2015 Uchwała Nr VIII/65/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, znajdującego się na terenie KPEC sp. z o. o. przy ul. Ciepłowniczej 1 w Karczewie  
 64  10.06.2015 Uchwała Nr VIII/64/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zgody na oddanie nieruchomości położonej we wsi Łukówiec, Gmina Karczew, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 222 do nieodpłatnego korzystania na rzecz Sołectwa Łukówiec.  
 63  10.06.2015 Uchwała Nr VIII/63/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym  
 62  10.06.2015 Uchwała Nr VIII/62/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. o nr 9 w obrębie 15 w mieście Karczew znajdującej się we władaniu Gminy Karczew.  
 61  10.06.2015 Uchwała Nr VIII/61/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie sprzedaży działki o nr 28 w obr. 26 w mieście Karczew stanowiącej własność Gminy Karczew.  
 60  10.06.2015 Uchwała Nr VIII/60/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Karczewie na członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie  
 59  10.06.2015 Uchwała Nr VIII/59/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych  
 58  10.06.2015 Uchwała Nr VIII/58/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Karczewie stanowiska-apelu dotyczącego braku zawarcia nowego porozumienia między Gminą Karczew a Gminą Otwock w sprawie warunków korzystania przez mieszkańców Gminy Karczew z usług Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku  
 57  28.04.2015 UCHWAŁA Nr VII/57/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015.  
 56  28.04.2015 UCHWAŁA Nr VII/56/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie miasta i gminy Karczew.  
 55  28.04.2015 UCHWAŁA Nr VII/55/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dostarczaną przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską „Milkar” na terenie Gminy Karczew.  
 54  28.04.2015 UCHWAŁA Nr VII/54/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody przez
Okręgową Spółdzielnię Mleczarską „Milkar” w Gminie Karczew.
 
 53  28.04.2015 UCHWAŁA Nr VII/53/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Karczew.
 
 52  28.04.2015 UCHWAŁA Nr VII/52/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację członkostwa Gminy Karczew w Stowarzyszeniu LGD „Natura i Kultura”.  
 51  28.04.2015 UCHWAŁA  Nr VII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Karczew.  
 50  30.03.2015 UCHWAŁA Nr VI/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015.  
 49  30.03.2015 UCHWAŁA Nr VI/49/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew.  
 48  30.03.2015 UCHWAŁA Nr VI/48/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie.  
 47  30.03.2015 UCHWAŁA Nr VI/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Karczew urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.  
 46  30.03.2015 UCHWAŁA  Nr VI/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej w mieście Karczew oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 51 w obrębie 24 stanowiącej własność Gminy Karczew.  
 45  30.03.2015 UCHWAŁA Nr VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.  
 44  30.03.2015 UCHWAŁA Nr VI/44/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na nieprawidłowe działanie Burmistrza Karczewa.  
 43  30.03.2015 UCHWAŁA Nr VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania.  
 42  30.03.2015 UCHWAŁA Nr VI/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie pomników przyrody położonych w miejscowości
Otwock Wielki na terenie Gminy Karczew.
 
 41  30.03.2015 UCHWAŁA Nr VI/41/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015r.w sprawie sprzedaży działki o nr 549/1 w obr. 4 w mieście Karczew stanowiącej własność Gminy Karczew.  
 40  30.03.2015 UCHWAŁA Nr VI/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015r. w sprawie sprzedaży działki o nr 38/1 w obr. 11 w mieście Karczew stanowiącej własność Gminy Karczew.  
 39  30.03.2015 UCHWAŁA Nr VI/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży działki o nr 7 w obr. 4 w mieście Karczew stanowiącej własność Gminy Karczew.  
 38  30.03.2015 UCHWAŁA Nr VI/38/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Całowaniu w Gminie Karczew.  
 37  30.03.2015 UCHWAŁA Nr VI/37/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości.  
 36  30.03.2015 UCHWAŁA Nr VI/36/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.  
 35  30.03.2015 UCHWAŁA Nr VI/35/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Karczew.  
 34  24.02.2015 Uchwała Nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015  
 33  24.02.2015 Uchwała Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew  
 32  24.02.2015 Uchwała Nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu  
 31  24.02.2015 Uchwała Nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie  
 30  24.02.2015 Uchwała Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020  
 29  24.02.2015 Uchwała Nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie nadania rondu położonemu na terenie miasta Karczewa nazwy: „Rondo imienia Żołnierzy Wyklętych”.  
 28  24.02.2015 Uchwała Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku  
 27  24.02.2015 Uchwała Nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia kryteriów rekrutacji dzieci do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew na rok szkolny 2015/2016  
 26  27.01.2015 Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Grupy Remontowej w Karczewie.  
 25  27.01.2015 Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karczewie.  
 24  27.01.2015 Uchwała  Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Karczewie  z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Częstochowskiej 24 w Karczewie
stanowiącym własność Gminy Karczew.
 
 23  27.01.2015 Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Karczew przez Międzyszkolny Klub Sportowy Karczew.  
 22  27.01.2015 Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/193/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.  
 21  30.12.2014

Uchwała Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 Gminy Karczew

Uchwała RIO nr Wa.19.2015

Uchwała RIO nr Wa.20.2015

 
 20  30.12.2014

Uchwała Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

Uchwała RIO nr Wa.19.2015

 
 19  18.12.2014

Uchwała Nr II/19/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2014 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2014.

 
 18  18.12.2014 Uchwała Nr II/18/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew.  
 17  18.12.2014 Uchwała  Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowych w mieście Karczew oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 500, 502, 504 w obrębie 33 stanowiących własność Gminy Karczew i działki nr 501 w obrębie 33 znajdującej się we władaniu Gminy Karczew.  
 16  18.12.2014 Uchwała Nr II/16/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie inicjatywy powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie  
 15  18.12.2014 Uchwała Nr II/15/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Budżetowej  
 14  18.12.2014 Uchwała Nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji ds. komunalizacji mienia gminnego  
 13  18.12.2014 Uchwała Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2014 roku  w sprawie sprzedaży działek o nr ew. 123, 124, 125, 130, 131 w obrębie 10 w mieście Karczew stanowiących własność Gminy Karczew.
 12  18.12.2014 Uchwała Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Karczewie  z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie sprzedaży działek o nr 35/14 oraz 35/16 w obr. 4 w mieście Karczew stanowiących własność Gminy Karczew.  
 11  18.12.2014 Uchwała  Nr II/11/2014 Rady  Miejskiej  w  Karczewie z  dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza  Karczewa  
 10  18.12.2014 Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015  
 9  28.11.2014  Uchwała Nr I/9/2014 Rady Miejskiej w Karczewie  z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karczewie.  
 8  28.11.2014 Uchwała Nr I/8/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie  wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Karczewie.  
 7  28.11.2014 Uchwała Nr I/7/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie  wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Karczewie.  
 6  28.11.2014 Uchwała Nr I/6/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie  wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Gospodarki Wodnej Rady Miejskiej w Karczewie.  
 5  28.11.2014 Uchwała Nr I/5/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Karczewie.  
 4  28.11.2014 Uchwała Nr I/4/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Karczewie oraz określenia ich składu i zakresu działania.  
 3  28.11.2014 Uchwała Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karczewie.  
 2  28.11.2014 Uchwała Nr I/2/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Karczewie.  
 1  28.11.2014 Uchwała Nr I/1/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru  Przewodniczącego Rady Miejskiej w Karczewie.  

Wytworzył:
Udostępnił:
Sebastian Rosa
(2014-12-02 10:21:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Lasecki
(2015-06-12 14:04:01)
 
 

ilość odwiedzin: 1587852

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X